Contact Us

Village of Smithton
101 S. Main Street
Smithton, Illinois 62285

(618) 233-4180

Send A Message